SLOVENSKO – HOLANDSKO

+421 907 637 270

Hlavnou špecializáciou Našej firmy je

Preprava osôb na trase SLOVENSKO – HOLANDSKO a späť, ale aj v rámci Slovenska a celej EÚ. Prepravu našich klientov zabezpečujú vždy dvaja profesionálni vodiči na 9 miestnych mikrobusoch.

Našou hlavnou prioritou je

bezpečnosť a spokojnosť Našich klientov.

Prepravu realizujeme:

ODCHOD z SK: Pondelok, Streda, Štvrtok, Sobota
ODCHOD z NL: Utorok, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa

Trasa cesty

Mikrobusy sú vybavené

klimatizáciou

pohodlnými sedačkami

televíziou s dvd prehrávačom

autochladničkou s príjemným občerstvením

Prepravný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

1.      Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu : Štefan Duda, 065 12 Jakubany 618, IČO : 37 167 600 (ďalej len „dopravca“), potrebné na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2.      Zmluvou o preprave osôb vzniká osobe, ktorá za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu (ďalej len „cestujúci“), právo, aby ju dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

3.      Ak sa v tomto prepravnom poriadku používa pojem dopravca, myslí sa ním s prihliadnutím na povahu veci aj vodič vozidla dopravcu, ak ide o osobu odlišnú.

 

Podmienky prepravy

Čl. II

Podmienky prepravy

 

1.      Dopravca ponúka prepravu na základe objednávky, a to v rozsahu tohto prepravného poriadku.

2.      Preprava na miesto určenia sa uskutočňuje po najkratšej trase, a to pri súčasnom zohľadnení aktuálnej dopravnej situácie. Od tohto ustanovenia sa možno odchýliť iba po vzájomnej dohode dopravcu a cestujúceho.

3.      Dopravca je oprávnený odmietnuť vykonať prepravu, ak to neumožňuje technický stav pozemných komunikácií, poveternostné podmienky alebo dopravná situácia.

4.      Počet cestujúcich je obmedzený najvyššou prípustnou užitočnou hmotnosťou vozidla dopravcu, pričom počet prepravovaných osôb vo vozidle dopravcu nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii tohto vozidla.

 

Práva a povinnosti dopravcu

Čl. III

Práva a povinnosti dopravcu

 

1.      Dopravca je za úhradu cestovného oprávnený prepravovať cestujúcich a ich batožiny a poskytovať cestujúcim súvisiace služby, najmä informačné služby pred začiatkom prepravy a počas nej.

2.      Dopravca je oprávnený vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak

a)      cestujúci nezaplatil cestovné v plnej výške,

b)      je cestujúci pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo iných návykových látok,

c)      sú odev, obuv cestujúceho, jeho batožina alebo ich súčasti mimoriadne znečistené a je dôvodné očakávať, že pri preprave bude táto skutočnosť obťažovať ostatných cestujúcich,

d)     cestujúci po predchádzajúcom upozornení opakovane porušuje prepravné podmienky menej závažným spôsobom,

e)      cestujúci aj bez predchádzajúceho upozornenia porušuje prepravné podmienky závažnejším spôsobom.

3.      Dopravca je povinný najmä

a)      vykonávať prepravu v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a tohto prepravného poriadku,

b)      zabezpečiť technickú spôsobilosť prevádzkovaných vozidiel,

c)      označiť prevádzkované vozidlá svojím obchodným menom,

d)     starať sa o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich a o prepravu ich batožiny,

e)      zariadenia vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu cestujúcim,

f)       umožniť cestujúcim na požiadanie nahliadnuť do tohto prepravného poriadku,

g)      poskytnúť cestujúcim na požiadanie informácie týkajúce sa prepravy, najmä pokiaľ ide o výšku cestovného.

 

Práva a povinnosti cestujúceho

Čl. IV

Práva a povinnosti cestujúceho

 

1.      Cestujúci má právo najmä

a)      aby sa mohol oboznámiť s týmto prepravným poriadkom pred uskutočnením prepravy,

b)      aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas,

c)      na prepravu batožiny za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom,

d)     požadovať od dopravcu informácie týkajúce prepravy,

e)      na vrátenie nájdenej veci za predpokladu, že právo sa javí ako nepochybné.

2.      Cestujúci je povinný svoje práva uplatňovať tak, aby tým nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

3.      Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu seba a ostatných cestujúcich, najmä sa mu zakazuje akýmkoľvek spôsobom poškodzovať alebo znečisťovať vozidlo dopravcu a zariadenia dopravcu nachádzajúce sa v tomto vozidle.

4.      Cestujúcemu sa vo vozidle dopravcu osobitne zakazuje

a)      hlučne sa správať,

b)      vyhadzovať z vozidla akékoľvek predmety,

c)      fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky.

5.      Cestujúci je ďalej povinný

a)      bezodkladne uposlúchnuť pokyny dopravcu týkajúce sa prepravy,

b)      uhradiť dopravcovi náklady spojené s poškodením alebo znečistením vozidla cestujúcim.

6.      Pri preprave na miesto nachádzajúce sa mimo územia Slovenskej republiky je cestujúci povinný mať pri sebe platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas, ak sa to vyžaduje podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.      Pri porušení niektorého z ustanovení v tomto článku vzniká dopravcovi právo na odstúpenie od zmluvy.

8.      Práva a povinnosti cestujúcich podľa tohto prepravného poriadku sa vzťahujúc na cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov primerane.

 

Cestovné

Čl. V

Cestovné

 

1.      Cestovné predstavuje odmenu dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho a jeho batožiny.

2.      Cestujúci je povinný uhradiť dopravcovi cestovné, o výške ktorého bol informovaný.

3.      Výška cestovného predstavuje sumu od 90 Eur.

 

Batožina a tzv. príručná batožina cestujúceho

Čl. VI

Batožina a tzv. príručná batožina cestujúceho

1.      Cestujúci má právo, aby bola spolu s ním na miesto určenia prepravená aj batožina, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 2 tohto článku.

2.      Batožina nesmie presahovať rozmery 40 x 50 x 70 cm a váhu 20 kg a musí svojim vonkajším povrchom, váhou a celkovou úpravou zodpovedať obvyklým požiadavkám batožiny, ktorú je možné bez vážnejších ťažkostí prepravovať v batožinovom priestore vozidla dopravcu.

3.      Dopravca si vyhradzuje právo na mieste samom posúdiť, či je možné batožinu cestujúceho prepraviť.

4.      Po dohode medzi dopravcom a cestujúcim je možné sa odchýliť od požiadaviek na rozmery a váhu batožiny podľa bodu 2 tohto článku, najmä s prihliadnutím na počet cestujúcich a objem celkovej prepravovanej batožiny.

5.      Po odsúhlasení dopravcom je cestujúci oprávnený mať pri sebe počas prepravy tzv. príručnú batožinu, odlišnú od batožiny prepravovanej v batožinovom priestore vozidla dopravcu. Tzv. príručná batožina nesmie svojimi rozmermi alebo povahou obťažovať ostatných cestujúcich alebo vzbudzovať dôvodné obavy o bezpečnosť dopravcu a ostatných cestujúcich.

6.      Cestujúcemu sa osobitne zakazuje ako batožinu alebo tzv. príručnú batožinu prepravovať spolu so sebou

a)      predmety, ktorých preprava je zakázaná všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)      predmety, ktoré môžu svojou povahou ohroziť bezpečnosť prepravy,

c)      predmety, ktoré sú nevhodne zabalené a môžu znečistiť vozidlo dopravcu.

7.      Rozhodovať o umiestnení batožiny v batožinovom priestore je oprávnený iba dopravca.

8.      Cestujúci je povinný upozorniť dopravcu na osobitnú povahu batožiny, predovšetkým na jej obsah a hodnotu, resp. aby sa ukladala iba v určitej polohe. Osobitne je cestujúci povinný upozorniť dopravcu na prepravované cennosti.

9.      Zodpovednosť za škodu na tzv. príručnej batožine nesie cestujúci.

10.  Ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, či batožina vyhovuje podmienkam uvedeným v tomto článku, je dopravca oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o obsahu batožiny.

11.   V prípade, že cestujúci za predpokladu podľa bodu 10 tohto článku odoprie dopravcovi nahliadnutie do batožiny cestujúceho za účelom zistenia jej obsahu, resp. ak sa nazretím do batožiny preukáže nemožnosť jej prepravy, je dopravca oprávnený vylúčiť batožinu z prepravy.

12.  Preprava živých zvierat podlieha osobitným podmienkam. Živé zviera môže byť prepravované iba v uzavierateľnej klietke na to určenej, a to za predpokladu, že s tým ostatní cestujúci súhlasia. Súhlas cestujúcich sa nevyžaduje pri preprave psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím.

13.  Pri preprave cestujúceho a batožiny cestujúceho na miesto nachádzajúce sa mimo územia Slovenskej republiky je cestujúci povinný označiť každý kus batožiny menom a adresou.

 

Osobitné ustanovenia

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

 

1.      V prípade akejkoľvek udalosti, ktorá pri preprave nie je obvykle očakávaná, najmä dopravná nehoda, náhle ochorenie cestujúceho, úraz a pod. (ďalej len „neočakávaná udalosť“), sú cestujúci povinní riadiť sa pokynmi dopravcu na zmiernenie nepriaznivých následkov neočakávanej udalosti.

2.      Dopravca je za účelom zmiernenia nepriaznivých následkov neočakávanej udalosti povinný najmä

a)      podľa svojich schopností a možností poskytnúť postihnutej osobe prvú pomoc,

b)      podľa svojich schopností a možností vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb a majetku,

c)      uskutočniť vhodné opatrenia na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky.

3.      Cestujúci sú podľa svojich schopností a možností povinní napomáhať dopravcovi pri plnení jeho úloh podľa tohto článku.

 

Podmienky reklamácie

Čl. VIII

Podmienky reklamácie

 

1.      Cestujúci musia svoje práva preukázateľne uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu. Ak nedôjde k uplatneniu práv z prepravy u dopravcu najneskôr do šiestich mesiacov, práva zaniknú.

2.      Cestujúci sú povinní v reklamácii uviesť svoje výhrady, požiadavky a dôvody ich uplatnenia a pripojiť k reklamácii doklad osvedčujúci oprávnenosť ich nároku.

3.      Ak reklamácia nemá náležitosti podľa bodu 2 tohto článku, dopravca cestujúceho vyzve na jej doplnenie a určí mu lehotu nie kratšiu ako 10 dní. V prípade riadneho a včasného nedoplnenia reklamácie sa na reklamáciu neprihliada.

4.      Preukázané porušenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto prepravného poriadku zo strany cestujúceho má za následok zamietnutie reklamácie.

5.      Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, zodpovedá za škodu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.

6.      Zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú na zdraví cestujúcich, zvierat a na batožine sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Zrušenie objednávky

Čl. IX

Zrušenie objednávky

1.      Cestujúci je oprávnený zrušiť svoju objednávku aj bez udania dôvodu s tým, že

a)      pri zrušení objednávky v čase viac ako 48 hod. pred časom odjazdu sa mu vráti cestovné v 100 % výške,

b)      pri zrušení objednávky v čase menej ako 48 hod. a viac ako 24 hod. pred časom odjazdu sa mu vráti cestovné v 75 % výške,

c)      pri zrušení objednávky v čase menej ako 24 hod. a viac ako 12 hod. pred časom odjazdu sa mu vráti cestovné v 50 % výške,

d)     pri zrušení objednávky v čase menej ako 12 hod. a viac ako 2 hod. pred časom odjazdu sa mu vráti cestovné v 25 % výške,

e)      pri zrušení objednávky v čase menej ako 2 hod. pred časom odjazdu sa mu cestovné nevráti.

Záverečné ustanovenia

Čl. X

Záverečné ustanovenia

 

1.      Tento prepravný poriadok je vypracovaný v súlade so znením príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

2.      Platnosť a účinnosť nadobúda tento prepravný poriadok dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke dopravcu.

velka spokojnosť z mojej strany rychlo a bez komplikaci .. ODPORUCAM

Martin Kiss

využil som Vaše služby po prvý krát a chcem vyzdvihnúť schopnosti šoféra pána Lukáša.Vie to s autom,je milý a prístupný.Má to v rukách a vie si poradiť aj po 12 hodinách jazdy bez stresu a s prehľadom.Sám viem,čo to je tak dlho sedieť za volantom.On má však viacnásobnú zodpovednosť.Ak budem v budúcnosti potrebovať odvoz smer NL-SK,alebo opačne,rád si vyberiem práve Vás a Lukáša.-)

Miloš:

Viac krat som s nimi cestoval a max spokojnost. Holandsko Slovensko v priemere cca 14 hodin 🙂 super

Peter

Rychla a komfortna jazda tam na Citroene naspat na Forde obidve jazdy ok……

Stano

Ďakujem za príjemnú cestu, bola rýchla a bezpečná. Rada využijem Vaše služby aj nabudúce. S pozdravom

Mária P.

Rychla,kvalitna a cenovo vyhodna preprava. Vrelo odporucam ! Velka spokojnost, dakujem

YANKEE

Cestujte s nami rýchlo a bezpečne

Prepravu našich klientov zabezpečujú vždy dvaja profesionálni vodiči na 9 miestnych mikrobusoch.

Jakubany 618

Kontakt

info@autodopravaduda.sk

+421 907 637 270

Duda Štefan Jakubany 618, 065 12